top of page
חנקן
חנקן עבור תהליכי הלחמה

שימוש בחנקן בזמן תהליך ההלחמה הפך להיות מקובל במפעלי הרכבת האלקטרוניקה.

לא משנה אם תהליך ההלחמה הוא גלי, סלקטיבי או בזרם חוזר, חנקן משפר את התהליך במינימום תקלות בייצור.

 

הלחמת גל:

בהלחמת גל, רמת הנקיון הנדרשת היא יותר חשובה מבשאר העבודות.

בתהליך הלחמת גל, החלקים המורכבים מובלים דרך סדרה של אזורים בהם מתווספים להם פלקס, חום וגל של חומר הלחמה. חנקן מתווסף במערך צנרת ייעודית אשר נמצאת במכונה לארוך כל התהליך.

bottom of page